Strategia de resurse umane a fundatiei

STRATEGIA DE RESURSE UMANE A FUNDAŢIEI „SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE,PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ”

1. Consideraţii generale
Strategia de resurse umane a fundaţiei derivă din strategia globală a fundaţiei şi reprezintă ansamblul obiectivelor referitoare la resursele umane din cadrul organizaţiei şi a principiilor de bază care ghidează activitatea acestora.
Particularităţile strategiei de resurse umane sunt:
- obiectivele strategice de resurse umane decurg din cele generale ale fundaţiei şi au in vedere asigurarea cantitativă şi calitativă de personal, motivarea si dezvoltarea personalului.
- obiectivele strategice de resurse umane au, in general, termene mai apropiate decât obiectivele generale.
- în stabilirea modalităţilor de acţiune şi a termenelor din strategia de resurse umane trebuie sa se prevadă corelarea cu celelalte strategii pe domenii de activitate deoarece toate acestea se intercondiţionează.
Elementele strategiei sunt stabilite la nivelul conducerii fundaţiei, de către Consiliul Director, pe baza propunerilor transmise de secretarul fundaţiei.
Personalul avut în vedere în această strategie este personalul din structurile de conducere, administrare, control şi execuţie ale fundaţiei de la nivel central şi din cadrul filialelor, personalul din cadrul firmelor/organizaţiilor înfiinţate de către fundaţie, membrii fundaţiei (alţii decât cei enumeraţi mai sus), precum şi voluntarii care participă la organizarea şi desfăşurarea unor proiecte ale fundaţiei în vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor propuse.
Strategia de resurse umane a fundaţiei încorporează şi integrează într-o manieră previzională misiunea managementului resurselor umane, scopul, axele strategice, etapizarea, priorităţile şi obiectivele strategice pe domenii de activitate

2. Elementele strategiei
2.1. Misiune
Susţinerea îndepliniriii atribuţiilor funcţionale de către toate structurile din cadrul fundaţiei sau din firmele /organizaţiile înfiinţate de către fundaţie,, prin dezvoltarea activităţilor din domeniul managementului resurselor umane.
2.2. Scop
Perfecţionarea, până în anul 2010, a mecanismelor interne de management resurse umane, comparabile cu cele existente la instituţiile similare din ţară şi străinătate (management, cadru normativ, structuri organizatorice, profesionalizarea personalului, cooperare internă şi internaţională etc. ).
Sprijinirea transformării fundaţiei într-un organism puternic şi flexibil, capabil să gestioneze, pe principii moderne, sarcinile care îi revin, în vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor specifice.
2.3. Axe strategice
Dezvoltarea tuturor proceselor de management al resurselor umane, astfel încât să se realizeze gestiunea coerentă a activităţilor de personal.
Modernizarea sistemului de formare continuă a personalului, astfel încât acesta să asigure competenţa profesională necesară.
Perfecţionarea activităţilor din sfera motivaţiei şi a relaţiilor de muncă, astfel încât să se obţină creşterea gradului de satisfacţie a personalului în raport cu propriile aşteptări profesionale şi a celor legate de statutul social şi, totodată, armonizarea intereselor fundaţiei cu acelea ale angajaţilor/membrilor/voluntarilor săi.
2.4. Etapizare
Obiectivele strategiei sunt proiectate pentru intervalul 2008 – 2015, avându-se în vedere urgenţa unor acţiuni, posibilitatea reală a îndeplinirii / proiectării acestora, realizarea corelaţiilor necesare, precum şi obligativitatea alocării de timp pentru a dobândi feed-backul rezultat ca urmare a producerii efectelor previzionate.
Astfel, termenul scurt (S) vizează anul 2009, când se continuă realizarea cadrului normativ şi conceptual, termenul mediu (M) acoperă intervalul 2010 – 2012, al consolidării sistemului şi termenul lung (L), 2013-2015 când estimăm dezvoltarea proceselor de management resurse umane, astfel încât să se realizeze scopul strategic propus.

2.5. Priorităţi
- monitorizarea asigurării legalităţii în activitatea de management resurse umane;
- dezvoltarea unor politici şi proceduri de resurse umane coerente, unitare, transparente şi nediscriminatorii;
- îmbunătăţirea climatului de muncă, asigurarea siguranţei şi securităţii muncii, a coeziunii şi motivaţiei personalului;
- gestionarea corespunzătoare a culturii organizaţionale şi impunerea unui comportament modern, eficace şi eficient al angajaţilor/membrilor/ voluntarilor din cadrul fundaţiei;
- dezvoltarea soluţiilor informatizate de gestiune a datelor de personal;
- dezvoltarea cooperării cu instituţii similare din ţară şi din străinătate;

2.6. Obiective strategice
A În domeniul managerial
- proiectarea de politici şi proceduri care să permită îndeplinirea funcţiilor manageriale în domeniul resurselor umane (S, M, L);
- dezvoltarea cadrului normativ privind activitatea de resurse umane (S, M, L);
- perfecţionarea pregătirii personalului cu funcţii de conducere şi profesionalizarea celui cu atribuţii de execuţie din structurile de management resurse umane (S, M, L);
- realizarea funcţiei de control-reglare în vederea revizuirii şi actualizării strategiei (S, M);
- dezvoltarea cooperării interne şi internaţionale în domeniul managementului resurselor umane (S, M, L).
B În domeniul administrării resurselor umane
B1 În domeniul analizei posturilor
- analizarea si adoptarea unor organigrame optime pentru toate structurile din cadrul fundaţiei sau înfiinţate de către fundaţie;
- definirea obiectivelor fiecărei structuri din compunerea fundaţiei şi de la firmele/organizaţiile înfiinţate de către fundaţie şi elaborarea fişelor de post specifice;
- identificarea modalităţilor de diversificare a tipurilor de program de lucru pentru personalul fundaţiei (timp parţial de lucru, program flexibil) (S, M);
- clasificarea profesiilor şi ocupaţiilor specifice din cadrul fundaţiei conform legislaţiei naţionale în domeniu (S, M);
- elaborarea de standarde profesionale pentru principalele profesii şi ocupaţii specifice din cadrul fundaţiei (S, M, L).
B2. În domeniul recrutării şi selecţiei personalului
- profesionalizarea personalului cu atribuţii de recrutare şi selecţie a resurselor umane (S, M, L);
- elaborarea unor politici şi proceduri unitare, transparente, publice şi nediscriminatorii de recrutare a tuturor categoriilor de personal (S, M).
B3. În domeniul evaluării personalului
- elaborarea unor indicatori unitari de performanţă ai activităţilor structurilor de resurse umane, în vederea utilizării adecvate a acestora la evaluarea performanţelor individuale ale personalului (M);
- analiza periodică a sistemului de evaluare în vederea realizării corecţiilor necesare (S, M, L).
B4 În domeniul gestiunii datelor de personal
- dezvoltarea sistemului de evidenţă a datelor cu caracter personal şi profesional (M, L).
B5 În domeniul formării continue a personalului
- proiectarea şi aplicarea unui sistem integrat de diagnoză a nevoilor de pregătire profesională a personalului, precum şi a unor indicatori de performanţă ai sistemului de pregătire continuă a personalului (S, M);
- dezvoltarea sistemului de pregătire a personalului prin diverse forme de învăţământ (S, M, L).
B6 În domeniul relaţiilor de muncă
B6a Motivarea personalului
- dezvoltarea coeziunii interne a personalului instituţiei (M, L);
- proiectarea unor programe de beneficii pentru personalul fundaţiei în funcţie de evaluarea performanţelor profesionale individuale (S, M, L).
B6b În domeniul protecţiei sociale
- dezvoltarea sistemului de politici de protecţie socială pentru personalul fundaţiei, precum şi pentru membrii familiilor acestuia (S, M, L).
B7În domeniul relaţiilor cu structurile similare din ţară şi din străinătate
- dezvoltarea colaborării cu structurile similare în vederea realizării unor schimburi de experienţă benefice pentru toate structurile;
- efectuarea de catre personalul din cadrul fundaţiei a unor stagii de documentare în instituţii/firme similare din ţară şi străinătate;
- dezvoltarea unor parteneriate cu structurile interesate în vederea realizării unor obiective ale fundaţiei

2.7. Principii
Principiile de bază care stau la baza activitatii de resurse umane în cadrul fundaţiei sunt:
1. Principiul coerenţei. Activităţile pe linie de resurse umane se desfăşoară pe baza unei strategii globale, unitare.
2. Principiul continuităţii. Activităţile desfăşurate pe linie de resurse umane au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară.
3. Principiul legalităţii. Întreaga activitate de resurse umane se desfăşoară cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale în materie, precum şi a prevederilor specifice din tratatele internaţionale la care România este parte.
4. Principiul eficienţei. Presupune asigurarea unei resurse umane de calitate cu costuri cât mai mici
5. Principiul transparenţei. Implementarea Strategiei se face în mod transparent, cu participarea tuturor actorilor interesaţi.
6. Principiul acţiunii proactive – căutarea membrilor/simpatizanţilor/sponsorilor fundaţiei şi contactul direct cu aceştia prin campanii mediatice de promovare a scopului şi obiectivelor fundaţiei, desfăşurate la nivel central şi local.
7. Principiul profesionalismului, potrivit caruia angajaţii din cadrul fundaţiei, precum şi cei de la firmele/instituţiile înfiinţate de către fundaţie au obligatia de a-şi îndeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficacitate, eficienta si corectitudine.
8. Principiul responsabilităţii implică asumarea răspunderii cu privire la formele, metodele, tehnicile şi procedeele folosite pentru îndeplinirea obiectivelor şi misiunilor specifice pe linie de resurse umane.
9. Principiul confidenţialităţii. Datele personale privind membrii fundaţiei sunt confidenţiale.
10. Principiul atitudinii pozitive – menţinerea unei atitudini favorabile faţă de fundaţie, atât în rândul membrilor, a personalului din Ministerul Apărării, precum şi a instituţiilor/firmelor care au contact cu fundaţia.

2.8. Concluzii
Obiectivele strategice prezentate pe domenii de activitate se vor materializa, ulterior, prin politici specifice. Acestea vor cuprinde, la rândul lor, în mod detaliat, acţiunile şi măsurile necesare pentru realizarea fiecărui obiectiv strategic de domeniu, termenele de realizare şi responsabilităţile de implementare.
Pentru ca politicile de resurse umane să-şi atingă obiectivele, să răspundă cât mai bine scopurilor şi să poată fi aplicate în practică, este necesar ca acestea să îndeplinesca o serie de cerinţe:
- să fie în concordanţă cu obiectivele, strategiile şi politicile generale ale fundaţiei;
- să acopere domeniile de activitate cele mai importante ale funcţiunii de resurse umane;
- să aibă o bază reală şi legală şi să fie în concordanţă cu legislaţia în domeniu;
- să fie clar definite, iar personele care urmează să le aplice trebuie să participe activ la procesul de elaborare a lor;
- să fie corelate între ele;
- să fie cât mai transparente si sa atraga un numar cât mai mare de personal la conceperea, elaborarea şi transpunerea lor în practică.
Strategia de resurse umane face parte integrantă din strategia fundaţiei şi îndeplinirea ei este o condiţie esenţială a succesului acesteia.