Cazuri sociale

Precizări cu privire la managementulcazurilor sociale şi medicale înaintate fundaţiei "SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ"

Cazurile medicale şi sociale identificate la nivelul structurilor militare din Armata României vor fi luate în evidenţă şi monitorizate la nivelul fiecărei structuri de către responsabilii cu probleme sociale.

În vederea înaintării acestora la Fundaţia "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă" pentru ameliorare/rezolvare se va elabora de către petent, cu sprijinul unităţii proprii/garnizoanei, un documentar specific, a cărui structură se regăseşte la Anexa nr. 1.

Documentele prevăzute în anexă vor fi înaintate pe adresa preşedintelui comisiei pentru probleme sociale de la nivelul statelor majore ale categoriilor de forţe armate, în original sau, după caz, în fotocopie, cu menţiunea "Conform cu originalul" aplicată de şeful structurii de personal.

Comisia pentru Probleme Sociale analizează documentarul primit şi îl transmite, dacă este cazul, pe adresa fundaţiei, însoţit de adresa semnată de preşedintele comisiei sau înlocuitorul legal, în care sunt specificate măsurile luate la nivelul acesteia pentru rezolvarea/ameliorarea cazului respectiv si recomandările pe linie de specialitate pentru fundaţie (ex. avizul medicului pentru cazurile medicale, necesitatea urmării tratamentelor propuse de petenţi, alte tratamente complementare etc.).

Cazurile sociale şi medicale înaintate pe adresa fundaţiei de către comisiile pentru probleme sociale sunt repartizate managerului de program de către secretarul Consiliului Director, care va dispune măsurile necesare în conformitate cu reglementările interne ale fundaţiei.

Documentarele incomplete transmise de comisiile pentru probleme sociale vor fi returnate acestora pentru completare. Avizele/recomandările transmise de structurile de specialitate de la nivelul structurilor din Ministerul Apărării Naţionale sunt esentiale pentru analiza obiectiva a cazurilor sociale şi medicale identificate şi pentru stabilirea măsurilor de rezolvare/ameliorare a acestora.

Documentarele transmise la fundaţie direct de către petenţi nu vor fi luate în evidenţa fundaţiei şi vor fi transmise de către secretarul Consilului Director către comisia pentru probleme sociale competentă, pentru analiza şi formularea unor puncte de vedere avizate.

Secretarul Consiliului Director va transmite structurilor/persoanelor interesate decizia luată la nivelul fundaţiei privind implicarea acesteia în ameliorarea/rezolvarea cazurilor sociale şi medicale înaintate spre soluţionare.