Regulament Consiliul Director

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL CONSILIULUI DIRECTOR AL FUNDAŢIEI „SFANTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ”

CAPITOLUL 1
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Regulamentul de ordine interioara al Consiliului Director al Fundaţiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”, denumit în continuare „Regulamentul”, completeaza Statutul fundaţiei cu privire la modul de organizare şi de funcţionare al Consiliului Director.
Art. 2 Regulamentul este elaborat de membrii Consiliului Director şi supus aprobării membrilor fondatori ai fundaţiei.
Art. 3 (1) Membrii fundaţiei au dreptul de a cunoaşte si obligaţia de a respecta Statutul, Actul Constitutiv, regulamentelele de ordine interioară, precum şi alte dispoziţii, precizări etc. emise de către organele de conducere, administrare şi control ale fundaţiei.
(2) Consiliul Director are obligatia de a transmite, in mod oportun si prin mai multe metode, la toti membrii fundatiei, toate documentele specifice elaborate de catre organele de conducere, administrare si control ale fundatiei, precum si obligatia de a monitoriza modul de cunoastere si de respectare a acestora.
Art. 4 În activitatea sa, Consiliul Director urmăreşte realizarea în bune condiţii a tuturor atribuţiilor ce-i revin din Statutul fundatiei şi din prezentul Regulament de ordine interioară.

CAPITOLUL 2
COMPONENTA CONSILIULUI DIRECTOR

Art. 5 (1) Numărul membrilor Consiliului Director se stabileşte de membrii fondatori la înfiinţarea fundaţiei şi se poate modifica de către aceştia, la nevoie, din proprie iniţiativă sau la solicitarea motivata a preşedintelui Consiliului Director.
(2) Până la desemnarea unui Consiliu Director de către membrii fondatori la constituirea fundaţiei, precum şi în cazul expirării mandatului membrilor Consiliului Director sau in cazul dizolvarii acestuia, fundaţia va fi reprezentată legal şi condusă de membrii fondatori, care exercită toate atribuţiile Consiliului Director.
Art. 6 Numarul membrilor Consiliului Director poate fi modificat in conformitate cu prevederile art. 5, aln. 1 din prezentul regulament iar structura acestuia pe functii poate fi modificata, in baza aprobarii membrilor Consiliului Director.
Art. 7 Membrii fondatori pot decide dizolvarea Consiliului Director, cu votul a minim doua treimi din numarul acestora.

CAPITOLUL 3
PLANIFICAREA SI DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI DIRECTOR

Art. 8 (1) Consiliul Director se va convoca lunar sau ori de câte ori nevoile fundatiei o impun.
(2) Convocarea Consiliului Director se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia de vicepresedinte sau alt inlocuitor legal, cu imputernicire, cu cel putin 5 zile înainte de data fixată, comunicându-se data, ordinea de zi propusă şi locul de desfăşurare.
(3) Cu cel puţin 48 de ore înaintea şedinţei, materialele care fac obiectul ordinii de zi propuse se vor transmite de catre secretarul Consiliului Director, prin diverse mijloace (e-mail, posta etc.) membrilor Consiliului Director.
(4) In caz de maximă urgenţă, pentru rezolvarea unor probleme care nu suferă amânare, Consiliul Director poate fi convocat cu 24 de ore înainte, fără a fi necesară îndeplinirea precizarilor prevăzute la aln. 2 si 3.
(5) Mapele cu documentele de şedinţă vor fi distribuite de secretarul Consiliului Director cu cel puţin 1 ora înaintea inceperii acesteia.
Art. 9 Şedinţa Consiliului Director se desfăşoară potrivit ordinii de zi aprobate în deschiderea lucrărilor.
Art. 10 La şedinţele Consiliului Director pot participa, fără drept de vot, la solicitarea presedintelui Consiliului Director, preşedintele Comisiei de Cenzori sau inlocuitorul legal al acestuia, functiile de executie din cadrul fundatiei (consilier juridic, contabil, casier), precum si alti invitati, in funcţie de specificul problemelor ce urmează a fi analizate.
Art. 11 (1) Preşedintele Consiliului Director sau inlocuitorul legal al acestuia care conduce şedinţa, poate propune încheierea dezbaterilor asupra unei probleme puse în discuţie.
(2) Propunerea se supune votului.
Art.12 (1) Consiliul Director, în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute sau rezultate din prevederile documentelor de organizare şi funcţionare a fundatiei, emite HOTARARI.
(2) Hotararile emise de Consiliul Director sunt obligatorii pentru toate structurile/persoanele din cadrul fundatiei care au atribuţii stipulate in continutul acestora.
(3) Secretarul Consiliului Director va dispune masurile necesare pentru distribuirea, in fotocopie, a hotararilor luate de catre Consiliul Director, membrilor fondatori ai fundatiei, membrilor Consiliului Director, precum si tuturor structurilor/persoanelor interesate.
(4) Hotararile emise de Consiliul Director vor fi semnate de către preşedintele şi secretarul fundatiei sau inlocuitorii legali ai acestora.
Art. 13 În cazul când un membru al Consiliului Director nu poate participa la şedinţă, acesta are dreptul să acorde împuternicire scrisă de reprezentare, unui alt membru al Consiliului Director.
Art. 14 (1) Deliberările şi hotãrârile Consiliului Director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe, de catre secretarul Consiliului Director sau, in lipsa acestuia, de alta persoana desemnata de presedintele Consiliului Director sau inlocuitorul legal al acestuia.
(2) Procesul verbal al şedinţei va cuprinde:
a) locul, data şi ora începerii şedinţei;
b) numărul membrilor Consiliului Director prezenţi şi lista nominală a membrilor care absentează;
c) numele şi calitatea persoanelor invitate;
d) ordinea de zi aprobată;
e) conţinutul dezbaterilor;
f) deciziile luate, cu menţionarea voturilor “pentru", "contra" şi "abţineri";
g) ora terminării şedinţei.
(3) Procesul verbal va fi semnat de membrii Consiliului Director prezenti la respectiva sedinta, in termen de maxim 5 zile de la desfasurarea acesteia, după transcrierea sa, intr-un registru special.
(4) Hotărârile Consiliului Director pot fi atacate in justitie de membrii fondatori sau de catre oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivã şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data redactarii acestuia.
(5) Pentru asigurarea transparentei activitatii desfasurate de Consiliul Director, hotararile acestui organ de conducere si administrare al fundatiei vor fi aduse la cunostinta membrilor fundatiei si a structurilor/persoanelor interesate prin publicarea acestora pe site-ul propriu al fundatiei, precum si prin alte mijloace specifice, in termen de maxim 5 zile de la luarea acestora

CAPITOLUL 4
ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DIRECTOR

4.1. ORGANIGRAMA SI STRATEGIA DE PERSONAL
Art. 15 (1) Organigrama si strategia de personal ale fundatiei vor fi elaborate de secretarul fundatiei si inaintate spre aprobare Consiliului Director in maxim o luna de la desfasurarea primei sedinte a Consiliului Director.
(2) Principiile importante care vor sta la baza elaborarii acestor documente vor fi cele ale asigurarii unor structuri performante, incadrate cu personal competent si motivat, in scopul realizarii unui proces decizional optim si a minimizarii cheltuielilor pentru realizarea scopurilor si obiectivelor fundatiei.
Art. 16 (1) Consiliul Director va alege membrii Comisiei de Cenzori in prima sedinta dupa infiintare, cu respectarea prevederilor prevazute in Statutul fundatiei.
(2) Consiliul Director aprobă regulile generale de organizare şi functionare a Comisiei de Cenzori sau, dupa caz, Regulamentul de ordine interioara al acestui organ de control.
(3) Consiliul Director analizeaza rapoartele elaborate de Comisia de Cenzori, ia masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate si dispune îndeplinirea de catre Comisia de Cenzori a unor atributii specifice prevăzute în statut sau stabilite de acest organ de conducere.
(4) Revocarea membrilor Comisiei de Cenzori se realizeaza in urma propunerii motivate a unui membru al Consiliului Director care va prezenta o informare detaliata cu privire la disfunctionalitatile constatate, insotita si de o alta expertiza de specialitate, avizata de consilierul juridic al fundatiei, care va fi supusa votului membrilor Consiliului Director.
(5) Propunerea de revocare a membrilor Comisiei de Cenzori va fi inaintata spre aprobare membrilor fondatori, avand ca anexa informarea mentionata la pct. nr. 4 si va fi pusa in aplicare numai dupa primirea acceptului din partea acestora.
Art. 17 (1) Selectia candidatilor pentru incadrarea functiilor de executie din cadrul fundatiei, precum si din componenta Comisiei de Cenzori se realizeaza de catre Comisia de Selectie Resurse Umane, constituita in baza aprobarii Consiliului Director.
(2) Comisia de Selectie Resurse Umane are un numar impar de membri si va avea urmatoarea componenta: presedinte – vicepresedintele fundatiei, membri – minim 3 specialisti din care unul trebuie sa faca parte, in mod obligatoriu din Consiliul Director, secretar – secretarul fundatiei.
(3) Metodologia de organizare a concursului pentru functiile mentionate anterior va fi elaborata de secretarul fundatiei, in termen de maxim o luna inainte de inceperea procesului de recrutare si selectie.

4.2. ATRIBUTIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR
Art. 18 Preşedintele Consiliului Director este ales de membrii Consiliului Director prin vot direct, nesecret, pe o perioadă de maxim 4 ani, cu posibilitatea realegerii, şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) reprezintă fundaţia în relaţiile cu terţii, în ţară şi străinătate, exprimând punctele de vedere adoptate prin deciziile Consiliului Director;
b) asigură conducerea şi coordonarea directă a structurilor/functiilor din cadrul fundatiei;
c) aprobă cererile de primire a unor noi membri în cadrul fundatiei;
d) verifica respectarea Statutului, Actului Constitutiv, regulamentelor de ordine interioara si a tuturor documentelor elaborate la nivelul fundatiei;
e) decide în problemele activităţii curente, pe baza hotararilor Consiliului Director;
f) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Director;
g) administrează resursele financiare, bunurile mobile şi imobile aflate în patrimoniul fundaţiei;
h) semneaza documentele interne ale fundatiei;
i) elaboreaza fisele posturilor pentru vicepresedintii si secretarul fundatiei;
j) detine prima stampila a fundatiei;
k) are drept de semnatura in banca pentru toate operatiunile specifice;
Art. 19 (1) Preşedintele Consiliului Director este reprezentantul legal al fundaţiei. Semnatura sa obligă fundaţia, ca persoană juridică, în raporturile cu terţii.
(2) Dreptul de reprezentare al Preşedintelui poate fi transmis temporar, pe perioada în care acesta nu-şi poate îndeplini atribuţiunile, unui alt membru al Consiliului, prin delegaţie.
Art. 20 Vicepreşedinţii Consiliului Director sunt alesi de membrii Consiliului Director prin vot direct, nesecret, pe o perioadă de maxim 4 ani, cu posibilitatea realegerii si exercita urmatoarele atributii:
a) coordonează activitatea membrilor Consiliului Director din domeniul lor de activitate;
b) elaboreaza fisele de post pentru membrii Consiliului Director pe care ii coordoneaza;
c) aprobă planurile anuale de activitate ale membrilor Consiliului Director din domeniul lor de activitate;
d) exercita atributiile presedintelui in lipsa acestuia;
e) participa, cu date specifice, la infiintarea si actualizarea site-ului fundatiei.
Art. 21 Secretarul fundaţiei conduce întreaga activitate specifică de secretariat având următoarele atribuţii:
a) elaboreaza organigrama si strategia de personal ale fundatiei;
b) elaboreaza Metodologia de organizare a concursului pentru functiile de control si de executie din cadrul fundatiei;
c) participa la elaborarea fiselor posturilor pentru toate functiile existente in cadrul fundatiei;
d) pregăteşte documentele pentru şedinţele Consiliului Director;
e) convoaca si organizeaza in conditii optime sedintele Consiliului Director;
f) intocmeste procesele verbale ale sedintelor Consiliului Director;
g) tine evidenta participarii membrilor fundatiei la sedintele la care au fost convocati;
h) aduce la cunoştinţa membrilor fundaţiei hotararile Consiliului Director;
i) ţine evidenţa îndeplinirii hotararilor Consiliului Director;
j) semneaza, alaturi de presedinte, pentru conformitate, documentele interne ale fundatiei;
k) asigura secretariatul Comisiei de Selectie Resurse Umane si a Comisiei de Etica;
l) detine a doua stampila a fundatiei, avand drept de semnatura in banca;
m) elaboreaza precizari cu privire la inscrierea membrilor in fundatie si le prezinta spre aprobare Consiliului Director;
n) primeste si verifica cererile de inscriere si pregateste dosarele pentru admiterea noilor membri;
o) elaboreaza comunicarile de admitere, le prezinta spre aprobare presedintelui Consiliului Director si le transmite solicitantilor;
p) asigura relatiile cu membrii fundatiei (informari, convocari etc), precum si cu alte institutii/persoane;
q) participa, cu date specifice, la infiintarea si actualizarea site-ului fundatiei; r) elaboreaza si gestioneaza baze de date cu privire la membrii fundatiei;
s) actioneaza pentru anularea calitatii de membru a unor persoane in conditiile descrise de actele normative specifice;
t) inregistreaza documentele fundatiei si tine evidenta acestora;
u) realizeaza Anuarul fundatiei;
v) infiinteaza Cartea de Onoare a fundatiei si desfasoara activitati specifice pentru protejarea si completarea corespunzatoare a acesteia.
Art. 22 Atributiile membrilor organelor de conducere, control si ale functiilor de executie din cadrul fundatiei vor fi detaliate in fisele posturilor, in termen de maxim doua luni de la adoptarea acestui regulament de ordine interioara.

4.3. STABILIREA STRATEGIEI GENERALE SI A PROGRAMELOR FUNDATIEI

Art. 23 (1) In stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei, Consiliul Director va avea in vedere scopul si obiectivele fundatiei si va consulta personalul din Ministerul Apararii pentru implementarea unor programe locale si nationale specifice.
(2) Strategia generala si programele fundatiei vor fi elaborate de vicepresedintele Consiliului Director si unul dintre membrii acestuia (de regula cel care indeplineste atributiile functiei de director/coordonator de programe) si vor fi supuse aprobarii membrilor Consiliului Director in maxim sase luni de la prima sedinta a acestui organ de conducere.

4.4. VENITURILE SI CHELTUIELILE FUNDATIEI
Art. 24 (1) Fundaţia desfăşoară activităţi economico-financiare pe bază de buget de venituri şi cheltuieli întocmit anual, care se aprobă de Consiliul Director, după consultarea membrilor fondatori.
(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al fundatiei va fi elaborat de vicepresedintele Consiliului Director si unul dintre membrii acestuia (de regula cel care indeplineste atributiile functiei de director economic) si va fi supus aprobarii membrilor Consiliului Director in maxim trei luni de la prima sedinta a acestui organ de conducere.
(3) Bugetul de venituri si cheltuieli al fundatiei se va elabora pe baza estimarii veniturilor prevazute de lege (donatii ale membrilor fundatiei si a altor persoane, sponsorizari sau legate, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/ sau de la bugetele locale etc.), precum si a estimarii cheltuielilor preconizate a se desfasura pentru realizarea planului anual/multianual cu principalele activitati ale fundatiei (proiecte, misiuni – cazare masa, transport etc.) si pentru alte cheltuieli ale fundatiei (salarii şi adaosuri la salarii, indemnizatii, prime şi premii, procurări de rechizite şi imprimate de birou, chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare, cheltuieli cu intretinerea sediului etc).
(4) Responsabilitatea executiei bugetului de venituri si cheltuieli revine persoanelor nominalizate la pct. nr. 2.
(5) Consiliul Director poate dispune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, dupa consultarea membrilor fondatori.
Art. 25 (1) Fundatia poate participa la infiintarea de societati comerciale si poate desfăşura orice alte activitãti economice directe in scopul realizarii de venituri pentru realizarea scopului si a obiectivelor propuse.
(2) Consiliul Director va stabili formele corespunzatoare de sprijinire a persoanelor care doresc sa infiinteze societati comerciale, cu prioritate pentru membrii fundatiei, in scopul asigurarii unor conditii preferentiale pentru membrii fundatiei si personalul din Ministerul Apararii.
Art. 26 Cheltuielile fundatiei se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de presedintele Consiliului Director sau de inlocuitorul legal al acestuia, cu avizul persoanelor nominalizate la art. 24, aln. 2.
Art. 27 (1) Membrii Consiliului Director precum si membrii Comisiei de Cenzori si functiile de executie din cadrul fundatiei isi desfasoara activitatea, de regula, pe baza de voluntariat.
(2) Persoanele nominalizate la aln. 1 beneficiaza de decontarea cheltuielilor de delegare si transport pe timpul deplasarii in interesul fundatiei si pot primi stimulente materiale pentru activitatea depusa, in conformitate cu hotararile Consiliului Director.
(3) Consiliul Director stabileste cuantumul cheltuielilor de delegare si transport si este obligat sa il actualizeze permanent, in consens cu modificarile existente la nivel national si in organizatii similare.
(4) Consiliul Director poate aproba angajarea personalului care va desfasura activitati in folosul fundatiei (tip full time/part time) in conformitate cu legislatia in vigoare pentru personalul incadrat in munca.
Art. 28 Fondurile provenite din donatii si sponsorizari vor fi cheltuite numai in scopul in care au fost donate sau sponsorizate.
Art. 29 (1) Bilantul contabil va fi elaborat de contabilul fundatiei, verificat de membrul Consiliului Director care indeplineste atributiile functiei de director economic si aprobat de membrii Consiliului Director.
(2) Bilantul contabil este supus verificarii de catre Comisia de Cenzori.

4.5. Incheierea de acte juridice
Art. 30 (1) Consiliul Director incheie acte juridice, in numele si pe seama fundatiei, in vederea indeplinirii scopului si obiectivelor acesteia.
(2) Membrii Consiliului Director au obligatia de a consulta in exercitarea atributiilor functionale specifice, consilierul juridic al fundatiei.
(3) Avizul consilierului juridic al fundatiei este orientativ, responsabilitatea legalitatii activitatilor intreprinse/documentelor elaborate revenind membrilor Consiliului Director.

4.6. Inscrierea in cadrul fundatiei
Art. 31 Consiliul Director dispune masurile necesare pentru respectarea prevederilor statutului fundatiei cu privire la criteriile pentru indeplinirea calitatii de membru (membru de onoare si membru aderent), stabileste algoritmul inscrierii in cadrul fundatiei (inaintarea cererilor de inscriere si a altor documente solicitate, stabilirea cuantumului taxei de înscriere, a donatiei si a pretului de cost al legitimatiei de membru, analiza cererilor de inscriere si transmiterea comunicarii de admitere) si asigura respectarea drepturilor si obligatiilor membrilor fundatiei.

4.7. Recompense si sanctiuni
Art. 32 (1) Membrii fundatiei precum şi persoanelor care prin rezultatele activităţii depuse au contribuit la îndeplinirea scopului si obiectivelor fundatiei, pot primi recompense aprobate de Consiliul Director, la propunerea Comisiei de Etica.
(2) Membrilor fundatiei care nu respecta Statutul, Actul Constitutiv, Hotararile Consiliului Director, regulamentele de ordine interioara sau alte documente elaborate la nivelul fundatiei, li se poate aplica, in principiu progresiv dar si dupa gravitatea faptei, sanctiunile aprobate de Consiliul Director, la propunerea Comisiei de Etica.
Art. 33 Comisia de Etica are un numar impar de membri si va avea urmatoarea componenta: presedinte – vicepresedintele fundatiei, membri – minim 3 specialisti din care unul trebuie sa faca parte, in mod obligatoriu din Consiliul Director, iar altul sa fie consilierul juridic al fundatiei, secretar - secretarul fundatiei.
Art. 34 (1) Comisia de Etica acţionează din proprie initiativa (autosesizare) sau în momentul în care este sesizată asupra unor rezultate deosebite obtinute de membrii sai sau a unor abateri ale membrilor fundatiei de la Statutul, Actul Constitutiv, Hotararile Consiliului Director, regulamentele de ordine interioara sau alte documente elaborate la nivelul fundatiei.
(2) Comisia de Etica analizează orice rezultat deosebit/abatere a membrilor fundatiei şi comunică în scris hotărârile luate Consiliului Director.
Art. 35 Comisia de Etica va elabora Metodologia de recompense si sanctiuni in termen de maxim doua luni de la aprobarea prezentului regulament de ordine interioara, document ce va fi supus analizei si aprobarii Consiliului Director.

4.8. Constituirea de filiale
Art. 36 (1) Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Consiliului Director, prin care li se alocă un patrimoniu.
(2) Filiala nu se poate constitui fara a avea un numar minim de 1000 membri. In situatia cand acest numar de membri nu se poate atinge, cei care doresc sa devina membri ai fundatiei o pot face intrand in evidenta celei mai apropiate filiale, conform recomandarii Consiliului Director.
(3) In situatia cand numarul de membri ai filialei scade sub numarul minim de membri prevazut la aln. 2, filiala are obligatia de a instiinta in termen de maxim 48 de ore Consiliul Director constituit la nivel national care va dispune dizolvarea acesteia daca in termen de trei luni de zile nu se revine la numarul corespunzator de membri.
(4) Filiala, entitate cu personalitate juridică, poate încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de Consiliul Director prin actul constitutiv al ei şi poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama fundaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al fundaţiei.
(5) Documentele emise de structurile de conducere, administrare si control ale filialei nu pot intra in contradictie cu cele emise de catre structurile omoloage de la nivelul conducerii nationale a fundatiei.

4.9. Alte atributii
Art. 37 Consiliul Director hotaraste afilierea Fundatiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă” la o anumita federatie, fuzionarea, precum si divizarea acesteia, în urma aprobării membrilor fondatori, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art. 38 Consiliul Director stabileste emblema si stampila fundatiei, elemente care vizeaza unicitatea fundaţiei.
Art. 39 Consiliul Director indeplineste orice alte atributii prevazute in legile, hotararile, ordonantele la nivel national care se refera la fundatii, precum si atributiile stabilite in regulamentele de ordine interioara elaborate la nivelul fundatiei.

CAPITOLUL 5
DISPOZIŢII FINALE

Art. 40 (1) Prezentul Regulament de ordine interioară al Consiliului Director intră în vigoare in termen de o luna de la data adoptării sale de către Consiliul Director al fundatiei, în urma aprobarii acestuia de către membrii fondatori, si este obligatoriu pentru toti membrii Consiliului Director, precum si pentru persoanele care intra sub incidenta acestuia.
(2) Regulamentul de Ordine Interioara poate fi modificat, numai prin hotararea Consiliului Director, in urma aprobarii membrilor fondatori.
Art. 41 Prezentul regulament se actualizeaza prin grija secretarului fundatiei, in functie de aparitia altor acte normative cu caracter general sau specifice.